không phải khóc là níu kéo được những gì đã mất

không phải khóc là níu kéo được những gì đã mất.
không phải cười là những lúc đang vui.
không phải những người tốt bụng sẽ gặp nhiều may mắn
không phải giàu là hạnh phúc vươn theo
không phải nghèo luôn bi ai khổ ải không phải khóc là níu kéo được những gì đã mất.
không phải cười là những lúc đang vui.
không phải những người tốt bụng sẽ gặp nhiều may mắn
không phải giàu là hạnh phúc vươn theo
không phải nghèo luôn bi ai khổ ải