Bạn sinh ra để khẳng định giá trị và chỗ đứng của mình

Bạn sinh ra để khẳng định giá trị và chỗ đứng của mình trong cuộc sống hay sinh ra để chấp nhận sự tầm thường. Bạn sinh ra để khẳng định giá trị và chỗ đứng của mình trong cuộc sống hay sinh ra để chấp nhận sự tầm thường.