Hạnh phúc là những điều đơn

Hạnh phúc là những điều đơn
giản trong cuộc sống làm bạn
vui... Hạnh phúc là những điều đơn
giản trong cuộc sống làm bạn
vui...