Người đời hay khóc lại hay than

Người đời hay khóc lại hay than
Nhiều đau lắm khổ nỗi cơ hàn
Giàu sang phú quý ngồi mơ mộng
Đau lòng thương xót bệnh thế gian Người đời hay khóc lại hay than
Nhiều đau lắm khổ nỗi cơ hàn
Giàu sang phú quý ngồi mơ mộng
Đau lòng thương xót bệnh thế gian