Hạnh phúc màu hồng - màu cuộc sống

Hạnh phúc màu hồng - màu cuộc sống
Cho ta thêm quý thế giới này
Những chông gai, khó nhọc ngày hôm nay
Là hành trang cho ta bước vào đời!
Hạnh phúc màu hồng - màu cuộc sống
Cho ta thêm quý thế giới này
Những chông gai, khó nhọc ngày hôm nay
Là hành trang cho ta bước vào đời!