Cuộc sống lắm lúc khó khăn, vất vả

Cuộc sống lắm lúc khó khăn, vất vả
Đôi khi bạn thấy mệt mỏi, chán chường
Nhưng hãy cười tươi lên bạn nhé
Vì cuộc đời đâu chỉ có màu đen.
Cuộc sống lắm lúc khó khăn, vất vả
Đôi khi bạn thấy mệt mỏi, chán chường
Nhưng hãy cười tươi lên bạn nhé
Vì cuộc đời đâu chỉ có màu đen.