chẳng có hoàn cảnh nào tuyệt vọng

chẳng có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có những con người tuyệt vọng về hoàn cảnh. Cố lên bạn nhé
chẳng có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có những con người tuyệt vọng về hoàn cảnh. Cố lên bạn nhé