Đôi lúc bạn cần tách bản thân mình ra khỏi mọi người

Đôi lúc bạn cần tách bản thân mình ra khỏi mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ chú ý đến. Nếu không, bạn sẽ biết chỗ đứng của mình trong lòng họ.
Đôi lúc bạn cần tách bản thân mình ra khỏi mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ chú ý đến. Nếu không, bạn sẽ biết chỗ đứng của mình trong lòng họ.