Có những thứ không phải của mình

Có những thứ không phải của mình: Giữ lại cũng sẽ mất... Giành giật cũng sẽ hư...Vậy thì thôi hãy trả nó về đúng nơi của nó. Cũng giống như con người, càng ràng buộc, càng giữ chặt thì càng mất. : ) Thôi vậy buông tay cho người ta đi,nếu thực sự cần,thì người sẽ tự quay lại.
Có những thứ không phải của mình: Giữ lại cũng sẽ mất... Giành giật cũng sẽ hư...Vậy thì thôi hãy trả nó về đúng nơi của nó. Cũng giống như con người, càng ràng buộc, càng giữ chặt thì càng mất. : ) Thôi vậy buông tay cho người ta đi,nếu thực sự cần,thì người sẽ tự quay lại.