Cuộc đời ngắn ngủi lắm

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, buồn làm j cho phí time cười lên cười vì bạn đã sống hết mình ♥
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, buồn làm j cho phí time cười lên cười vì bạn đã sống hết mình ♥