Khi bạn thực sự nghĩ rằng cuộc sống đã khó khăn với bạn

Khi bạn thực sự nghĩ rằng cuộc sống đã khó khăn với bạn, hãy nghĩ rằng có rất nhiều người gặp những khó khăn hơn bạn mà họ đã vượt qua vươn lên.
Khi bạn thực sự nghĩ rằng cuộc sống đã khó khăn với bạn, hãy nghĩ rằng có rất nhiều người gặp những khó khăn hơn bạn mà họ đã vượt qua vươn lên.