Để tìm đựơc chính xác rút cuộc mình muốn gì

Không gì có ý nghĩa hơn lúc này là thời gian nghỉ ngơi để cân bằng mọi thứ, để tìm đựơc chính xác rút cuộc mình muốn gì và chính xác con đường mình sẽ đi... Không gì có ý nghĩa hơn lúc này là thời gian nghỉ ngơi để cân bằng mọi thứ, để tìm đựơc chính xác rút cuộc mình muốn gì và chính xác con đường mình sẽ đi...