Hạnh phúc là khi bạn chia sẻ và giúp đỡ được ai đó

Hạnh phúc là khi bạn chia sẻ và giúp đỡ được ai đó những điều nhân ái làm họ thấy ấm áp và hạnh phúc. Hạnh phúc là khi bạn chia sẻ và giúp đỡ được ai đó những điều nhân ái làm họ thấy ấm áp và hạnh phúc.