Nếu đánh mất đi NHIỆT TÂM

Nếu đánh mất đi NHIỆT TÂM
Con người trở nên lạnh lùng
Năm tháng trôi qua âm thầm
Một ngày, một đời không khác. Nếu đánh mất đi NHIỆT TÂM
Con người trở nên lạnh lùng
Năm tháng trôi qua âm thầm
Một ngày, một đời không khác.