Mục đích của mọi lời nói là đạt đến sự thông giao

Mục đích của mọi lời nói là đạt đến sự thông giao, để hiểu biết lẫn nhau Mục đích của mọi lời nói là đạt đến sự thông giao, để hiểu biết lẫn nhau