Không phải câu hỏi nào cũng đáng được trả lời

Không phải câu hỏi nào cũng đáng được trả lời Không phải câu hỏi nào cũng đáng được trả lời