Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị