Xem quả thì biết vườn cây

Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người