Có lẽ nhiều thứ trên đời nên được quên đi

Có lẽ nhiều thứ trên đời nên được quên đi bằng cách này hay cách khác. Để cho những tình yêu mới sinh ra. Có lẽ nhiều thứ trên đời nên được quên đi bằng cách này hay cách khác. Để cho những tình yêu mới sinh ra.