Nếu lúc nào bạn cũng sợ thất bại

Nếu lúc nào bạn cũng sợ thất bại thì thời gian có trôi qua bạn vẫn là người thất bại. Bạn chấp nhận điều đó sao? Nếu lúc nào bạn cũng sợ thất bại thì thời gian có trôi qua bạn vẫn là người thất bại. Bạn chấp nhận điều đó sao?