Hầu hết mọi người lãng phí một phần của cuộc sống

Hầu hết mọi người lãng phí một phần của cuộc sống để cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có. Hầu hết mọi người lãng phí một phần của cuộc sống để cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có.