Quan trọng không chỉ là những ký ức

Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn. Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.