Quan trọng không phải là những thứ bạn học được

Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác