Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được

Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi. Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.