Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình

Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp. Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.