download app

Bạn thay đổi vì hai lý do

Bạn thay đổi vì hai lý do. Hoặc là bạn đã học được những bài học đủ để bạn muốn thay đổi, hoặc là bạn đã bị tổn thương đủ để bạn cần phải thay đổi Bạn thay đổi vì hai lý do. Hoặc là bạn đã học được những bài học đủ để bạn muốn thay đổi, hoặc là bạn đã bị tổn thương đủ để bạn cần phải thay đổi