Hãy nhớ rằng chẳng có gì là mãi mãi

Hãy nhớ rằng chẳng có gì là mãi mãi, cả hạnh phúc lẫn khổ đau Hãy nhớ rằng chẳng có gì là mãi mãi, cả hạnh phúc lẫn khổ đau