Tại sao phải chán đời?

Tại sao phải chán đời? Không việc gì phải chán đời! Hãy sống làm sao cho đời nó chán mình Tại sao phải chán đời? Không việc gì phải chán đời! Hãy sống làm sao cho đời nó chán mình