Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối

Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối:
* Một Tình Yêu Đã Ra Đi!
* Một Người Bạn Không Xứng Đáng!
* Và Ngày Hôm Qua! Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối:
* Một Tình Yêu Đã Ra Đi!
* Một Người Bạn Không Xứng Đáng!
* Và Ngày Hôm Qua!