Điều bạn thấy ở người khác tồn tại trong chính bạn

CUỘC SỐNG LÀ TIẾNG VỌNG
Điều bạn gửi đi sẽ quay trở về.
Điều bạn gieo trồng sẽ được gặt hái.
Điều bạn cho đi sẽ được nhận lại.
Điều bạn thấy ở người khác tồn tại trong chính bạn CUỘC SỐNG LÀ TIẾNG VỌNG
Điều bạn gửi đi sẽ quay trở về.
Điều bạn gieo trồng sẽ được gặt hái.
Điều bạn cho đi sẽ được nhận lại.
Điều bạn thấy ở người khác tồn tại trong chính bạn