Đừng để ngày hôm qua đánh cắp hiện tại của bạn

Đừng để ngày hôm qua đánh cắp hiện tại của bạn. Đừng đánh giá bản thân bằng quá khứ của mình, vì bạn không còn sống ở đó nữa. Hãy chỉ bước về phía trước. Đừng để ngày hôm qua đánh cắp hiện tại của bạn. Đừng đánh giá bản thân bằng quá khứ của mình, vì bạn không còn sống ở đó nữa. Hãy chỉ bước về phía trước.