Trưởng thành không phải là khi ta nói về

Trưởng thành không phải là khi ta nói về những chuyện lớn lao, mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé… Trưởng thành không phải là khi ta nói về những chuyện lớn lao, mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé…