ai cũng muốn được bình an trong tâm hồn

Rõ ràng là ai cũng muốn được bình an trong tâm hồn. Vấn đề là làm sao đạt được điều đó. Chúng ta có thể đạt bình an tâm hồn bằng LÒNG TỐT, TÌNH THƯƠNG, LÒNG TRẮC ẨN. Rõ ràng là ai cũng muốn được bình an trong tâm hồn. Vấn đề là làm sao đạt được điều đó. Chúng ta có thể đạt bình an tâm hồn bằng LÒNG TỐT, TÌNH THƯƠNG, LÒNG TRẮC ẨN.