Hãy khắt khe với bản thân

Hãy khắt khe với bản thân nhưng nên rộng lượng với người khác Hãy khắt khe với bản thân nhưng nên rộng lượng với người khác