Tiền tài, địa vị cũng sẽ tan

Tiền tài, địa vị cũng sẽ tan
Cao sang, danh vọng cũng sẽ tàn
Phấn son, nhan sắc đâu còn mãi Tiền tài, địa vị cũng sẽ tan
Cao sang, danh vọng cũng sẽ tàn
Phấn son, nhan sắc đâu còn mãi