Điều vô giá mà bạn cần

Điều đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều nhất bây giờ không phải là cái chết mà là sống như thế nào
Điều vô giá mà bạn cần và có thể chia sẻ đó là tình yêu thương. Điều đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều nhất bây giờ không phải là cái chết mà là sống như thế nào
Điều vô giá mà bạn cần và có thể chia sẻ đó là tình yêu thương.