Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là đánh mất nhiệt huyết

Người gây bất hòa nhiều nhất là người hay phàn nàn
Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là đánh mất nhiệt huyết, niềm tin của mình Người gây bất hòa nhiều nhất là người hay phàn nàn
Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là đánh mất nhiệt huyết, niềm tin của mình