Bạn luôn có thể tiếp tục đi được rất dài sau đó

Tôi đã học được rằng: Bạn luôn có thể tiếp tục đi được rất dài sau đó - khi mà bạn đang nghĩ rằng bạn không thể đi nữa. Tôi đã học được rằng: Bạn luôn có thể tiếp tục đi được rất dài sau đó - khi mà bạn đang nghĩ rằng bạn không thể đi nữa.