Khóc mà chi, yêu thương quá rồi!

Khóc mà chi, yêu thương quá rồi!
Than mà chi, có ngăn được cách đôi. Khóc mà chi, yêu thương quá rồi!
Than mà chi, có ngăn được cách đôi.