Có những người khi ta đã để mất đi

Có những người khi ta đã để mất đi, ta mới thấy mình cần họ biết bao...Nhưng cũng có đôi khi mất họ rồi, ta mới nhận ra mình phải rời xa họ từ lâu...!!! Có những người khi ta đã để mất đi, ta mới thấy mình cần họ biết bao...Nhưng cũng có đôi khi mất họ rồi, ta mới nhận ra mình phải rời xa họ từ lâu...!!!