Những ngày trước đây đều đã qua đi

Những ngày trước đây đều đã qua đi, vậy những ngày sau này cũng nhất định sẽ qua đi bình yên. Hãy học thuộc câu châm ngôn "Xe đến trước núi tất có đường đi". Những ngày trước đây đều đã qua đi, vậy những ngày sau này cũng nhất định sẽ qua đi bình yên. Hãy học thuộc câu châm ngôn "Xe đến trước núi tất có đường đi".