Nên có suy nghĩ

Nên có suy nghĩ: "Trên đời không có gì tận thiện tận mỹ, tôi đã cố gắng rồi, không tốt cũng không phải là lỗi của mình". Nên có suy nghĩ: "Trên đời không có gì tận thiện tận mỹ, tôi đã cố gắng rồi, không tốt cũng không phải là lỗi của mình".