Chính thái độ, chứ không phải năng khiếu

Chính thái độ, chứ không phải năng khiếu, sẽ xác định vị trí của bạn. Bạn sinh ra là để chiến thắng Chính thái độ, chứ không phải năng khiếu, sẽ xác định vị trí của bạn. Bạn sinh ra là để chiến thắng