Hãy nhớ rằng thất bại là một sự kiện

Hãy nhớ rằng thất bại là một sự kiện, không phải là một con người Hãy nhớ rằng thất bại là một sự kiện, không phải là một con người