Tôi lấy vui vẻ để làm dịu đi các khuôn măt cau có

Tôi lấy vui vẻ để làm dịu đi các khuôn măt cau có, lấy nhã nhặn để hóa giải những kẻ thô lỗ và lấy rộng lượng để đối đãi những người bần hàn. Tôi lấy vui vẻ để làm dịu đi các khuôn măt cau có, lấy nhã nhặn để hóa giải những kẻ thô lỗ và lấy rộng lượng để đối đãi những người bần hàn.