Tôi dung nạp vào mình sự tin tưởng

Tôi dung nạp vào mình sự tin tưởng, niềm hy vọng và tình yêu thương; tôi không dung nạp sự giận dữ, lòng tham, tội lỗi, sự thù hận và nỗi tị hiềm. Tôi dung nạp vào mình sự tin tưởng, niềm hy vọng và tình yêu thương; tôi không dung nạp sự giận dữ, lòng tham, tội lỗi, sự thù hận và nỗi tị hiềm.