chấp nhận quá khứ của mình

chấp nhận quá khứ của mình, tập trung vào hiện tại và lạc quan hướng tới tương lai nhé chấp nhận quá khứ của mình, tập trung vào hiện tại và lạc quan hướng tới tương lai nhé