Nước mắt cũng giống như muối vậy

Nước mắt cũng giống như muối vậy
Là gia vị không thể thiếu của tình yêu.
Chẳng ai muốn ăn canh không mặn.
Cũng chẳng ai "yêu" mà không khóc.
Chỉ có điều:
Canh quá mặn thì không ai dám nuốt.
Tình yêu quá nhiều nước mắt thì không ai dám yêu!!! :) Nước mắt cũng giống như muối vậy
Là gia vị không thể thiếu của tình yêu.
Chẳng ai muốn ăn canh không mặn.
Cũng chẳng ai "yêu" mà không khóc.
Chỉ có điều:
Canh quá mặn thì không ai dám nuốt.
Tình yêu quá nhiều nước mắt thì không ai dám yêu!!! :)