Chạy theo một người có thể luôn làm ta cười

Chạy theo một người có thể luôn làm ta cười, thì không mệt !
Chạy trốn một người có thể luôn làm ta khóc, thì rất mệt ! Chạy theo một người có thể luôn làm ta cười, thì không mệt !
Chạy trốn một người có thể luôn làm ta khóc, thì rất mệt !