Xuân an khang đức tài như ý

Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên